Řád ochrany zvířat

Článek 1
Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení

1. Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl zpracován a je určen pro SHELTIE CLUB CZ ,Vlašimská 2170, 256 01 Benešov, IČ 44266430.

2. Žadatel uvedený v odstavci 1 jako pořadatel veřejného vystoupení v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ministerstvem zemědělství tento „Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení – při Klubové výstavě organizované Českým klubem chovatelů sheltií, o. s.“ (dále jen „Řád“).

Článek 2
Účel Řádu

1. Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla k předvádění zvířat při veřejném vystoupení podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu.

2. Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení.

3. Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).

Článek 3
Druh zvířat, která se veřejného vystoupení účastní

1. Řád se vztahuje na dále uvedený maximální počet a druh zvířat při veřejném vystoupení.
Pes domácí – plemeno sheltie, max.počet 100, od tří měsíců věku. Horní věková hranice není určena, přihlíží se pouze ke zdravotnímu stavu psa.

2. K veřejnému vystoupení lze používat jen zvířata zdravá a v dobré kondici.

3. Veřejného vystoupení se nemohou zúčastnit:

 • a) háravé samice,
 • b) psi s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem provedeným k odstranění exteriérové vady, se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména psi s kupírovanýma ušima, stejně tak psi se záměrně poškozenými hlasivkami k omezení hlasitých projevů,
 • c) feny ve druhé polovině březosti nebo kojící,
 • d) psi zranění, nemocní nebo podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu,
 • e) psi zjevně útoční, agresivní, napadající osoby či jiné psy, či psi neovladatelní svými psovody,
 • f) psi přepravení na veřejné vystoupení nevhodným způsobem či přepravním prostředkem, nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem,
 • g) psi, kteří neprošli veterinární přejímkou,
 • h) psi pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo psi, které účastník (chovatel) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění,
 • i) psi, kteří nebyli na veřejné vystoupení připravováni a jejichž kondice neodpovídá předpokládané zátěži.

Článek 4
Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty

1. Cílem předvedení psů je hodnocení exteriéru psů. Podle tohoto Řádu není možné provádět jiná veřejná vystoupení a žádné jiné další činnosti, než je hodnocení exteriéru.

2. Veřejná vystoupení jsou přehlídkou krásy ušlechtilých psů. Probíhají jak na volném prostranství, tak v krytých prostorách, v tzv. výstavních kruzích. Podrobný popis výstavních kruhů a jejich vybavení je uveden v čl. 5 tohoto Řádu.
Psi jsou předváděni v postoji a pohybu, podle pokynů rozhodčího. Při pohybu se pes pohybuje svým přirozeným pohybem, je volně veden na vodítku, které nesmí škrtit. Malá plemena psů jsou při postoji zpravidla předváděna na stolech (popis viz čl. 5tohoto Řádu). Psi nepředvádějí žádné dovednosti kromě výše uvedeného. Při postoji a nebo při prohlídce psa na stole kontroluje rozhodčí chrup a skus psa. Chrup a skus psa předvádí buď rozhodčí, nebo osoba předvádějící psa. Při ukazování a prohlížení zubů se musí jak rozhodčí tak osoba předvádějící psa vyvarovat takových pohybů, které by mohly psu způsobit utrpení. Nesmí být přehnaně vyhrnovány pysky, ani nesmí být zbytečně a násilně otvírána tlama. Pokud rozhodčí považuje za nutné změřit kohoutkovou výšku psa nebo jeho další tělesné parametry, činí tak měřidlem, které je konstruováno tak a z takových materiálů, které nemohou psu způsobit újmu. Pokud rozhodčí psa váží, musí mít k dispozici váhu, na které je zajištěna stabilita psa. Psům – samcům jsou ve výstavním kruhu kontrolována varlata. Také tato činnost musí být prováděna tak, aby psu nezpůsobila bolest.

3. Veřejná vystoupení probíhají maximálně v době od 7 hodin (zahájení veterinární přejímky psů) do přibližně 17 hodin.
Volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi náhubkem. Pořadatel veřejného vystoupení je povinen dbát na to, aby psi po dobu konání veřejného vystoupení nosili obojky nepůsobící jim bolest. Psi musí být voděni na vodítku. Účastníci veřejného vystoupení jsou povinni mít psy po celou dobu konání veřejného vystoupení pod svým dohledem. Je zakázáno ponechávat uvázané psy bez dozoru. Na veřejném vystoupení je zakázáno provádět změny exteriéru psů lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úpravu trimováním, stejně jako dlouhodobě vyvazovat psy na stolech.
Základní činností psů při veřejném vystoupení je jejich předvádění na vodítku. Při manipulaci se psy všech plemen je při jejich přenášení třeba, aby osoba, která je přenáší, držela psa v náručí s nenásilnou fixací končetin a pevným podložením hrudníku, břicha a pánve pažemi. Nelze přenášet psy držením za kůži nebo jiné jednotlivé části těla (zejména za uši a ocas).

4. Pokud psi nejsou přímo předváděni na veřejném vystoupení, není s nimi přímo manipulováno (tj. nejsou předváděni, prohlíženi či měřeni), je nutné, aby jim psovod zajistil dostatečnou péči a pohodu, nechal je dostatečně proběhnout, odpočinout, vyvenčit a nakrmit a napojit. Popis viz čl. 5 odst. 3.

Článek 5
Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se zvířaty

1. Výstavním kruhem ve smyslu čl. 4 tohoto Řádu je míněn prostor pro předvádění psů, dostatečně prostorný s ohledem na velikost plemene, které je v kruhu předváděno (pes se předvádí i v pohybu, proto mu musí být umožněn přirozený pohyb krokem a musí mu být dána možnost se přirozeně rozběhnout a zastavit na dostatečné délce kruhu).
Výstavní kruhy musí být vytyčeny takovým zařízením, které nemůže způsobit poranění psa. Zařízení musí být i dostatečně stabilní, aby se nepřevrhlo při náhodném zavadění o ně a nezpůsobilo tak psu stres či dokonce zranění. Podle místních podmínek mohou být kruhy vytyčeny na venkovním prostranství např. tyčemi různého průřezu bez ostrých hran a zakončení, které mohou být pevně ukotveny v zemi, nebo v podstavci, který zaručuje stabilitu. V krytých prostorách je možno pro vytyčení výstavních kruhů použít obdobných zařízení s podstavci a nebo pevných součástí stavby, jako jsou např. podpěrné sloupy.
Mezi vytyčovacím zařízením je natažena měkká a pružná, zpravidla plastová páska, která nemůže psu způsobit poranění. Tato páska viditelně vyznačuje výstavní kruh. Pokud by barva vytyčení splývala s podlahou, je třeba její výrazné označení alespoň na několika místech po obvodu.
Povrch výstavního kruhu musí zaručit psu přirozený pohyb, tedy nesmí klouzat. Pokud jde o venkovní prostory – povrch musí být upraven tak, aby na něm nebyly terénní nerovnosti. Travnatý povrch se upravuje sečením nakrátko, přírodní povrch jako je např. písek, zemina, oblázky, je nutno takto upravit např. uhrabáním. Umělé povrchy jako je např. beton, asfalt a jiné musí být také prosté děr. Na povrchu výstavního kruhu nesmí být materiál, který by mohl způsobit psu zranění (např. ostré kamínky) a musí být zbaven všech nebezpečných materiálů, které by mohly psa zranit (např. střepy, zbytky kovových materiálů a pod). Na povrchu nesmí být odpadky a nečistoty. Na povrchu výstavního kruhu nesmí být louže vody. Povrch výstavních kruhů v halách musí být neklouzavý, pokud možno rovný, bez děr, nerovností a pevných překážek (hřebíky, zbytky konstrukcí…). Část povrchu je opatřena kobercem.
Pokud dojde při extrémních teplotách k nadměrnému ochlazení nebo naopak ohřátí povrchu výstavního kruhu, mohou být psi na těchto plochách předváděni pouze po dobu nezbytně nutnou, aby nedošlo k jejich podchlazení nebo přehřátí. Posouzení tohoto stavu a nařízení vyplývajících opatření jsou v kompetenci pořadatele, případně veterinárního lékaře zajištujícího veterinární péči na veřejném vystoupení. Při extrémním chladu je nutno opatřit povrch vhodnou izolací – např. kobercem. Při extrémních teplotách je možno plochu chladit např. kropením vodou. Pokud toto není možné zajistit, rozhodne pořadatel, případně veterinární lékař zajištující veterinární péči na veřejném vystoupení, zda je možné na takové ploše pokračovat v konání veřejného vystoupení.
Pokud je ve výstavním kruhu posuzováno malé plemeno psů, zpravidla se při postoji, kontrole zubů a varlat posuzuje na stole. Stůl pro výstavní kruh musí mít neklouzavý povrch, musí být dostatečně stabilní a velikost plochy stolu musí odpovídat velikosti posuzovaného plemene. Pokud stůl odpovídajících parametrů není k dispozici, posuzuje se i malé plemeno psa na podlaze výstavního kruhu.

2. Podle tohoto Řádu nesmí být použity pomůcky, které by mohly způsobit poškození zdraví, bolest nebo snížení pohody psa, nebo stres. Není povoleno používat:

 • a) stahovací obojky bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky, obojky s ostny, elektronické obojky a obojky které vydávají elektrický impuls,
 • b) vybavení a pomůcky, které ovlivňují chování psa vyvoláváním působení negativních zvukových, pachových nebo jiných chemických podnětů,
 • c) poškozenou výstroj (vodítka, obojky, postroje), které by mohly zranit psa nebo mu působit jiné utrpení,
 • d) náhodně použité předměty (klacky, hole apod.) nebo drát, provaz a apod. k uvazování psa.

3. Účastník se psem (psovod) je povinen po celou dobu konání veřejného vystoupení:

 • a) zabezpečit pro svého psa napájení a zajistit mu prostředky pro napájení (miska, napáječka…), případně krmení a prostředky pro podávání krmení po celou dobu veřejného vystoupení,
 • b) zabezpečit pravidelné a dostatečné venčení podle zvyklostí psa,
 • c) podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti utrpení (např. povětrnostními vlivy). V hale se doporučuje psu zajistit vhodnou podložku na ležení, nebo výstavní klec či box pro zajištění pokud možno nerušeného odpočinku. Ve venkovních prostorách se doporučuje výše uvedené doplnit podle počasí a ročního období případně i přikrývkou pro psa, deštníkem či slunečníkem, nebo jinou clonou.

Článek 6
Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení provádí

1. Pořadatel v místě veřejného vystoupení před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení zajistí:

 • a) vhodné místo a vybavení pro vykládání zvířat –travnatá plocha o rozměrech 2 ha,
 • b) vhodné napájecí nádoby pro jednotlivá zvířata, dostatečný zdroj zdravotně nezávadné vody, minimální spotřeba vody na kus a den je 2 litry–vodovodní řád v místě konání,
 • c) aby prostor pro zvířata a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění,je celý areál oplocený,
 • d) zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách – zabezpečeno zděnou budovou,
 • e) vymezení vhodného prostoru pro předvádění a posuzování psů, s dostatečně velkým manipulačním prostorem tak, aby manipulace s předváděnými psy byla bezpečná a nedocházelo k utrpení zvířat (vzájemné útoky apod.),
 • f) místo k odpočinku psů (stín, ochrana před deštěm) a to buď přímo kolem výstavních kruhů nebo mimo ně. Na takových plochách mají psi možnost odpočívat na podložkách, nebo ve výstavních klecích či odkládacích boxech. Je třeba oddělit místa pro odpočívající psy od míst, kde dochází ke kontaktu s návštěvníky veřejného vystoupení,
 • g) dostatek prostor pro venčení psů. Tato místa musí být zřetelně označena a dobře přístupná všem psům, zejména v halách. Pořadatel musí zajistit úklid těchto prostor v průběhu veřejného vystoupení a po skončení jejich asanaci,
 • h) udržování čistoty všech prostor, v případě uzavřených prostor zajistí jejich větrání a objem vzduchu tak, aby byly přiměřené počtu psů a účastníků a minimalizovaly negativní vlivy vyvolané prostředím (např. zamezení prašnosti),
 • i) zabezpečení prostor pro psy před přístupem jiných zvířat (např. toulavých psů), nepovolaných osob, zajistí případně prostory tak, aby bylo zabráněno úniku psů,
 • j) zabezpečení a vymezení prostorů pro psy i návštěvníky, organizaci parkování dopravních prostředků, přepravních přívěsů a pomocného vybavení tak, aby bylo minimalizováno riziko možného utrpení psů, kteří se veřejného vystoupení zúčastní,
 • k) vyhrazený prostor pro provádění nutné veterinární péče a první pomoci psům, pokud dojde k nečekané události.

Článek 7
Přeprava zvířat na veřejná vystoupení zvířat

1. Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.

2. Zejména je nutno dodržovat následující zásady:
Převáženého psa zabezpečit ochrannou sítí v zavazadlovém prostoru nebo připoutat bezpečnostním pásem.

3. Zvířata lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.

4. V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.

5. Během nakládky, vykládky a převádění zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně.

6. Osoby, které se zvířaty manipulují, jsou poučeny zejména v oblasti zacházení se zvířaty. Poučení proti podpisu je uloženo u pořadatele.

Článek 8
Způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče

1. Pořadatel zabezpečí na veřejném vystoupení psů dostatečný prostor pro veterinární přejímku psů. Veterinární přejímku psů provedou veterinární lékaři v dostatečném počtu, podle počtu přihlášených psů. Jejich účast zajistí pořadatel. Veterinární lékaři budou dále vykonávat veterinární dozor v průběhu veřejného vystoupení, veterinární péči o psy, včetně poskytnutí první pomoci. Veterinární lékař bude přítomen na místě po celou dobu trvání veřejného vystoupení (při počtu psů nad 80) nebo provede veterinární přejímku psů a dále bude k dispozici na telefonu tak, aby se na telefonickou výzvu mohl dostavit do místa konání veřejného vystoupení do 10 minut (při počtu psů do 80). Počet veterinárních lékařů je úměrný počtu přihlášených psů. Pořadatel může rozhodnout o trvalé přítomnosti veterinárního lékaře i při počtu psů nižším než je 80.

Článek 9
Způsob poučení osob o ochraně zvířat

1. Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat, ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu a tohoto Řádu následujícím způsobem: zveřejněním znění těchto dokumentů na webových stránkách klubu a upozorněním ve výstavních propozicích na nutnost seznámení se s těmito dokumenty.

Článek 10
Důvody k zastavení veřejného vystoupení

1. Pořadatel je oprávněn a povinen:

 • a) stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z veřejného vystoupení,
 • b) zastavit konání veřejného vystoupení při výrazném zhoršení klimatických podmínek,
 • c) vyloučit zvíře z veřejného vystoupení v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete,
 • d) zastavit konání veřejného vystoupení při nezpůsobilosti podmínek (terénu, zařízení, vybavení atd.) pro veřejné vystoupení, která vyvolala nebo může vyvolat utrpení psů,
 • e) zastavit konání veřejného vystoupení při živelné (požár apod.) nebo jiné události, která by mohla způsobit utrpení psů,
 • f) zamezit nevhodnému chování účastníků veřejného vystoupení, za takové chování se považuje zejména:
  o použití dopingu nebo odepření zkoušky na doping,
  o nedostatečné ovládání psa, nebo hrubé zacházení s ním,
  o pokračování v činnosti s poraněným nebo nemocným psem, kterému to působí utrpení,
  o použití nedovolených nebo poškozených pomůcek a výstroje psa, které mohou působit psu utrpení,
  o jakékoli bití psa,
  o používání pomůcek využívajících elektrický impuls nebo chemický účinek,
  o zvedání ležících psů tahem za ušní boltce, končetiny nebo ocas, nebo vlečení za ně.

Článek 11
Platnost a účinnost Řádu

1. Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ministerstvem zemědělství; změny tohoto Řádu musí být projednány a schváleny Ministerstvem zemědělství.

2. Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ministerstvem zemědělství.