Stanovy klubu

STANOVY

Identifikační číslo dokumentu: SH 2

Vydáno: 22.3.2019

Účinnost od: 23.3.2019

SHELTIE CLUB CZ,z.s. (dále jen „Klub“) byl založen 19. 9. 1991.

Klub je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra pod reg. č. VSC/1-7722/91-R a Českým statistickým úřadem pod IČ 44266430.

Název Klubu byl dne 24.3.2012 po schválení členskou schůzí změněn z názvu Český klub chovatelů sheltií, o.s.   na SHELTIE CLUB CZ, z.s.

Článek 1
Název, sídlo a cíl Klubu

Název: SHELTIE CLUB CZ, z.s.
Sídlo: 256 01 Benešov, Vlašimská 2170
Územní působnost: Česká republika
Organizačně-právní forma: občanské sdružení dle Zákona č. 83/1990 Sb.

Klub je občanským sdružením, jehož cílem je zabezpečit zdokonalování a rozvoj chovu plemene sheltie, uspokojování oprávněných potřeb a zájmů jejich majitelů a chovatelů.

Klub je právnickou osobou s plnou majetkovou odpovědností, která se jako člen Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) hlásí k ideám Mezinárodní kynologické federace (dále jen FCI) a přitom se řídí řády a předpisy FCI a ČMKU.

Článek 2
Úkoly Klubu

 • Ke zdokonalování a rozvoji chovu plemene sheltie plní Klub zejména následující úkoly:

a)       podporuje a propaguje kvalitu chovu psů plemene sheltie jak z hlediska exteriéru a  povahových vlastností (ve smyslu standardu plemene FCI č. 88), tak i z hlediska zdraví jedinců,  za využití nejnovějších poznatků genetiky a při respektování podmínek specifikovaných v Řádu ochrany zvířat při chovu psů ČMKU,
b) zabezpečuje chovatelům styk  s plemennou knihou ČMKU a vedení potřebné chovatelské dokumentace pro vydávání průkazů původu plemene sheltie, vede dílčí plemennou knihu,
c) spolupracuje s jinými tuzemskými a zahraničními kluby chovatelů plemene sheltie, především v oblasti výměny chovatelských zkušeností a získávání rozhodčích pro posuzování plemene sheltie apod.,
d) stanovuje podmínky chovu a zápisu čistokrevných jedinců do Plemenné knihy ČMKU (k tomu vydává Zápisní a Bonitační řád Klubu ),
e) každoročně organizuje klubové, případně speciální výstavy plemene sheltie ve smyslu Výstavního řádu ČMKU,
f) popularizuje plemeno sheltie a Klub na veřejnosti,
g) podporuje v Klubu vzájemnou soudržnost a dobré vztahy mezi členy.
h) Klub je oprávněn provádět vydavatelskou, poradenskou či jinou činnost související s jeho posláním,
i) Klub řeší sporné záležitosti mezi jednotlivými členy, týkající se činnosti Klubu.

 • K uspokojování oprávněných potřeb a zájmů členů Klubu plní především následující úkoly:

a) zajišťuje odbornou výchovu a vzdělávání členů Klubu, zejména formou odborných článků v klubové Ročence nebo na webu Klubu, zobecňováním a zprostředkováním zkušeností chovatelů a majitelů psů apod.,
b) zabezpečuje informovanost členů Klubu v oblasti chovu, výstavnictví, odborných poznatků a plnění úkolů formou písemnou a elektronickou.
c) řádně hospodaří se svěřenými prostředky, jako základní zdroj pro získání vlastních prostředků slouží především členské příspěvky a další účelové poplatky členů Klubu, výnosy z pořádaných výstav a dalších chovatelských akcí, ze sponzorských darů apod.

Článek 3
Členství v Klubu

 • Členem Klubu se může stát každý občan, bez ohledu na státní příslušnost, který souhlasí se stanovami Klubu a zaváže se jimi řídit. Občané mladší 18 let se mohou stát členy Klubu jen s písemným souhlasem zákonného zástupce. Členem Klubu nemůže být právnická či fyzická osoba, která byla disciplinárně trestána v rámci organizací sdružených v FCI nebo která prokazatelně porušuje předpisy FCI. V těchto případech rozhoduje o členství Členská schůze.
 • Členství vzniká po zaplacení zápisného a členského příspěvku, po přijetí a potvrzení zcela vyplněné a podepsané přihlášky. Datem vzniku členství je den, kdy byl klubem přijat členský příspěvek na daný rok (přijetím do pokladny nebo převodem na účet Klubu).
 • Výbor Klubu může tomu, kdo se svou dlouhodobou prací nebo zvlášť významným způsobem zasloužil o rozvoj chovu a popularizaci chovaných plemen, navrhnout udělení čestného členství. O jeho udělení rozhoduje členská schůze. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky.
 • Členství zaniká:

a) dobrovolným vystoupením člena Klubu sděleným výboru Klubu písemně,
b) úmrtím člena Klubu,
c) rozhodnutím výboru Klubu na základě porušení stanov Klubu nebo Chovatelského a zápisního řádu a pravidel obecných zvyklosti pro chov psů a mezilidských vztahů, v případě odvolání proti tomuto rozhodnutí k odvolacímu orgánu pak rozhodnutím členské schůze Klubu,
d) nezaplacením ročního členského příspěvku do stanoveného a v klubovém zpravodaji nebo na webu Klubu předem zveřejněného termínu. Po dobu 1 měsíce od tohoto data bude člen veden jako „podmínečně vyloučený“ s možností zaplatit bez nového zápisného.

Článek 4

Práva a povinnosti členů

 • Členové Klubu mají především tato práva:

a) aktivně se zúčastňovat členských schůzí, od 15 let hlasovat a volit a od 18 let věku být voleni do všech orgánů Klubu,
b) účastnit se všech akcí pořádaných Klubem a podílet se na všech výhodách členů Klubu a požadovat potřebné informace pro zvyšování svých odborných znalostí v oboru chovu plemene sheltie,
c) odvolat se  písemně nebo emailem ke kontrolní a revizní komisi Klubu nebo předsedovi Klubu proti rozhodnutí výboru Klubu v neprospěch člena a to do 14 dnů od doručení rozhodnutí,
d) obracet se s dotazy, návrhy a stížnostmi na předsedu Klubu, neodpovídají za případné dluhy Klubu

 • Členové Klubu mají především tyto povinnosti:

a) dodržovat stanovy Klubu, usnesení orgánů Klubu a normativy Klubu (např. Zápisní řád Klubu), ČMKU (např. Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU) a FCI,
b) včas a v dané výši platit členské příspěvky a další účelové poplatky
c) oznamovat výboru Klubu všechny změny související se členstvím v Klubu a to nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy nastaly
d) dodržovat morální pravidla dle občanského soužití, zákoníku apod.

Článek 5

Orgány Klubu

Základními orgány Klubu jsou:

a) členská schůze Klubu,
b) výbor Klubu,
c) kontrolní a revizní komise Klubu (dále jen KRK)

Článek 6
Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem Klubu a tvoří ji členové Klubu přítomní na jejím zasedání. Svolává ji výbor Klubu podle potřeby (nejméně 1x za rok).

 • Členskou schůzi svolává výbor Klubu zveřejněním pozvánky na webu Klubu a v klubové ročence, a to nejméně jeden měsíc před plánovaným dnem konání členské schůze. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu a místo konání členské schůze a program jednání.
 • Mimořádnou členskou schůzi je povinen výbor Klubu svolat, jestliže je potřeba neprodleně řešit otázky, které přesahují kompetence výboru Klubu a to zveřejněním pozvánky na webu Klubu jeden měsíc před plánovaným dnem konání členské schůze.
 • Mimořádnou členskou schůzi je povinen výbor Klubu svolat, pokud o to písemně požádá nejméně jedna třetina členů. Musí ji svolat ve lhůtě do dvou měsíců od doručení žádosti.
 • Členská schůze je veřejná, tzn. že se ji mohou účastnit i nečlenové klubu.
 • Právo hlasovat na členské schůzi má každý člen, který zaplatil členské příspěvky pro daný kalendářní rok nebo rok předchozí, pokud se členská schůze koná v prvním čtvrtletí roku následujícího.
 • Každý člen má jeden hlas.
 • Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda výboru Klubu, v případě jeho nepřítomnosti pak výborem pověřený člen výboru.
 • Členská schůze volí zapisovatele jednání členské schůze a podle potřeby komisi volební, návrhovou, osoby pověřené sčítáním hlasů a ověřovatele zápisu.  Zapisovatel může být současně členem komise návrhové. Osoby pověřené sčítáním hlasů mohou být současně členy komise volební. Ověřovatel zápisu musí být nezávislá osoba, která nepracuje v žádné z komisí členské schůze.
 • průběhu jednání členské schůze pořizuje zapisovatel zápis, který bude po ověření členskou schůzí zvoleným ověřovatelem zápisu uložen u jednatele klubu v elektronické podobě. U předsedy klubu v papírové podobě s podpisy ověřovatele. Kopie zápisu bude po dobu nejméně pěti let přístupná každému členovi, který o to písemně požádá.
 • Hlasování je veřejné, pokud členská schůze nerozhodne jinak nebo pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak.
 • Volba členů výboru a KRK Klubu je vždy tajná.
 • Členská schůze hlasuje nejprve o návrhu výboru. Jestliže nebude schválen, hlasuje o návrzích členů Klubu, a to v pořadí, jak byly vzneseny. Pokud byl některý z návrhů přijat, o dalších se již nehlasuje.

Závěry členské schůze Klubu (usnesení) jsou platné, pokud se na nich usnesla nadpoloviční většina přítomných členů Klubu. Členská schůze Klubu projednává a schvaluje zejména:

a) zprávu o činnosti výboru Klubu,
b) zprávu o hospodaření Klubu,
c) zprávu KRK Klubu,
d) výši zápisného do Klubu a členských příspěvků,
e) změny Stanov Klubu,
f) zásadní opatření v činnosti Klubu a zásady koncepce rozvoje klubové činnosti.

 • Jednou za čtyři roky svolává výbor Klubu výroční členskou schůzi, která kromě běžného programu volí výbor Klubu a kontrolní a revizní komisi Klubu, rovněž nadpoloviční většinou přítomných členů.

Článek 7

Výbor Klubu

 • Výbor Klubu je statutárním orgánem, který řídí činnost klubu a jedná jeho jménem. Členem výboru může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům.  Navenek jeho jménem jedná předseda, případně místopředseda výboru Klubu. Ostatní členové výboru Klubu jednají navenek pouze v rozsahu pověření daného výborem Klubu.
 • Výbor Klubu zejména:

a)připravuje a svolává členské schůze Klubu,
b) zabezpečuje plnění usnesení členských schůzí,
c) schvaluje zásadní chovatelská opatření (zejména Zápisní řád Klubu),
d) může zřídit speciální komise k řešení závažných problémů,
e)  vede členskou evidenci,
f) zabezpečuje řádné hospodaření Klubu a vede účetní evidenci,
g) spolupracuje s ČMKU a s dalšími chovatelskými kluby v ČR a zahraničí,
h) řeší případné spory v Klubu a porušení povinností členů Klubu a podle výsledků šetření rozhoduje o kárných opatřeních,
i) stará se o propagaci plemene sheltie, má právo odmítnout zveřejnění inzerce pokud se neslučuje se zásadami chovu Klubu,
j) zpracovává odborná stanoviska a podává odborná vyjádření k problematice chovu plemene sheltie v případech jejich vyžádání ČMKU či jinými orgány,
k)  doporučuje zájemce o čekatele na rozhodčí exteriéru psů

 • Výbor Klubu je kolektivním orgánem, skládá se nejméně z pěti členů. Počet členů výboru musí být vždy lichý. Ze svého středu volí svého předsedu, místopředsedu, poradce chovu a další funkcionáře Klubu. Člen výboru nemůže být současně členem kontrolní a revizní komise Klubu. Funkce ve výboru Klubu jsou čestné.
 • Funkční období výboru neskončí dříve, než je zvolen výbor nový. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, která se bude zabývat jeho volbou, nejpozději jeden měsíc před skončením svého funkčního období.
 • Člen výboru se své funkce může vzdát ústně, např. na schůzi nebo písemným prohlášením, doručeným předsedovi nebo místopředsedovi výboru Klubu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor projednal nebo projednat mohl. Předseda nebo místopředseda výboru je povinen o tom informovat ostatní členy výboru a členy KRK Klubu.
 • Výbor, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, může jmenovat člena náhradního. Následující členská schůze pak náhradního člena výboru buď schválí nebo zvolí člena nového.
 • Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro ně hlasovala většina přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 • Průběh jednání výboru Klubu je neveřejný, je vytvořen zápis a sdělování informací z průběhu zasedání je nežádoucí.
 • O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let.
 • Jednání výboru se v odůvodněných případech mohou zúčastnit i členové Klubu. Jednání výboru může být i uzavřené, rozhoduje o tom předseda výboru.
 • Členové výboru jsou při výkonu své funkce povinni jednat s náležitou péčí a v zájmu Klubu a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit klubu škodu nebo poškodit jeho dobré jméno.
 • Členové výboru odpovídají Klubu, za podmínek a v rozsahu stanovém obecně závaznými právními předpisy, za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce. Způsobí-li takto škodu více členů výboru, odpovídají za ni Klubu společně a nerozdílně.
 • Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými Stanovami Klubu a usneseními členské schůze.
 • Schůze výboru Klubu je svolávána podle praktických potřeb ( nejméně 2x ročně), výbor Klubu může přijímat rozhodnutí také formou internetového hlasování. Neodkladné záležitosti může vyřídit předseda s dalším členem výboru samostatně nebo místopředseda s dalším členem výboru Klubu. Tyto záležitosti, pokud nepodléhají schválení na členské schůzi Klubu, musí být dodatečně projednány ve výboru Klubu.

Článek 8
Kontrolní a revizní komise Klubu

 • KRK Klubu sleduje průběžně činnost a hospodaření Klubu a provádí pravidelné revize hospodaření Klubu (nejméně 1x ročně).
 • KRK Klubu se zúčastňuje jednání výboru Klubu s hlasem poradním.
 • Na členských schůzích podává zprávu o své činnosti a o výsledcích jednotlivých kontrol a revizí. Při zjištění případných nedostatků je oprávněn navrhnout výboru Klubu způsob a termín jejich odstranění.
 • Přijímá průběžně stížnosti a podněty členů Klubu a v zákonné lhůtě na ně odpovídá. Řeší odvolání členů výboru a členů kontrolní a revizní komise Klubu. Počet členů KRK  je vždy lichý. Členové KRK si volí ze svého středu předsedu. Člen KRK se své funkce může vzdát ústně, např. na schůzi nebo písemným prohlášením, doručeným předsedovi Klubu, který dále informuje výbor Klubu. Výbor Klubu navrhne náhradního člena KRK, který bude na nejbližší členské schůzi schválen nebo nahrazen novým.
 • Funkce člena/předsedy KRK Klubu je čestná.

Článek 9
Jednání a podepisování za Klub

 • Za Klub je, jako jeho statutární orgán, oprávněn jednat ve všech věcech výbor. Za Klub jedná vždy předseda a jeden člen výboru. Výbor může určit, ve kterých věcech může jednat za Klub pouze jeden člen výboru, a to na základě písemné plné moci udělené výborem.
 • Podepisování za Klub se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu Klubu připojí podpis předseda a jeden člen výboru. Výbor může určit, ve kterých věcech může podepisovat za Klub pouze jeden člen výboru, a to na základě písemné plné moci udělené výborem.

Článek 10
Kárná opatření

 • Pro udržení vnitřního a vnějšího pořádku má Klub právo použít proti nedisciplinovaným členům, kteří porušili stanovy Klubu nebo Chovatelský a zápisní řád nebo svým jednáním porušili pravidla etiky, či řád na ochranu zvířat, následující kárná opatření:

a) napomenutí, které má písemnou formu
b) finanční postih, (max do výše uhrazení všech vzniklých ztrát )
c) odvolání z funkce  v případě členství ve výboru a v kontrolní a revizní komisi (je sděleno písemnou formou nebo emailem)
d) dočasné (nejdéle 1 rok) nebo trvalé vyloučení z Klubu. (je sděleno písemnou formou)

 • Rozhodnutí o kárných opatřeních přísluší výboru Klubu a řízení o případném odvolání proti rozhodnutí výboru Klubu provádí členská schůze Klubu. Dle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.nebo přestupkového zákoníku č.200/1990 Sb. Nebo trestního zákoníku č.40/2009 Sb.
 • Ke každému projednávání přestupku resp. před rozhodnutím o přestupku, majícím za následek udělení některého z výše uvedených kárných opatření, musí být doporučenou zásilkou přizvání k projednání členové, jichž se celá záležitost bezprostředně týká. Tito členové se jednání zúčastní na vlastní náklady. Nedostaví-li se člen bez řádné omluvy, proběhne jednání bez jeho účasti.
 • Odvolání má odkladný účinek, rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné.

Článek 11

Majetek a hospodaření Klubu

 • Veškerý movitý a nemovitý majetek získaný za klubové finanční prostředky nebo z darů, jakož i finanční prostředky získané realizací činností, uvedených v čl. 2, je majetkem Klubu. Je vedena evidence majetku Klubu. Kontrolu evidence provádí KRK Klubu. Majetkem Klubu je rovněž veškerá chovatelská a klubová dokumentace vzniklá v důsledku činnosti orgánů nebo jednotlivých funkcionářů Klubu.
 • Řádnou správu a obnovu, popř. doplnění dle aktuálních potřeb tohoto majetku zabezpečuje výbor Klubu.
 • V případě zániku Klubu je nutno vždy provést majetkové vypořádání.

Článek 12

Zánik Klubu

 • Klub zanikne, rozhodne-li o tom členská schůze Klubu minimálně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů schůze.
 • Spolu s rozhodnutím o zániku Klubu rozhodne členská schůze o způsobu likvidace majetkové podstaty klubu v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Tato schůze rovněž rozhodne o majetkovém vypořádání.

Článek 13

Změna stanov

 • doplnění nebo změně stanov Klubu rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
 • Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov Klubu může podat výbor nebo KRK. Členové uplatňují své návrhy na jejich změnu písemně prostřednictvím výboru.
 • Návrh na doplnění nebo změnu stanov Klubu uveřejní výbor na webových stránkách klubu, a to nejpozději 30 dnů před konáním členské schůze, která bude mít takovouto změnu na pořadu jednání.

Platnost nabývají stanovy dnem schválení členskou schůzí.

Stanovy ke stažení v .pdf

Předcházející stanovy ve formátu DOC ke stažení zde:

Stanovy 2015

Stanovy 2012