Bonitační řád

ke stažení zde: bonitacni_rad_2022

Identifikační číslo dokumentu: SH 3

Vydáno: 18.6.2022

Účinnost od: 18.6.2022

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Bonitační řád SHELTIE CLUB CZ z.s. (dále jen „Klub“) je směrnicí pro pořádání bonitací za účelem zařazení jedinců plemene sheltie (dále jen „sheltie“) do chovu. Tato směrnice je nedílnou součástí Zápisního řádu Klubu.
 2. Bonitace je popisná prohlídka jedince, která na základě poznatků o exteriérových a povahových kvalitách v porovnání s platným standardem FCI, jakož i na základě posouzení rodokmenové hodnoty sheltie, slouží k určení jeho chovné upotřebitelnosti.
 3. Bonitace organizuje výbor Klubu, o termínu a místě jejich konání informuje prostřednictvím Ročenky a klubových internetových stránek.
 4. Vlastní bonitaci řídí tříčlenná bonitační komise (dále jen „Komise“) jmenovaná výborem Klubu pro každou bonitaci zvlášť. Bonitační komise je nejméně tříčlenná, jejím předsedou musí být rozhodčí pro posuzování exteriéru psů s aprobací na plemeno sheltie.

Článek 2
Účast na bonitaci

 1. Bonitace se účastní sheltie po předložení platného průkazu původu FCI. V případě spolumajitelství musí být v PP uvedeni všichni spolumajitelé a musí být doložena smlouva, která stanoví podpisové právo (dle správního řádu) jednoho ze spolumajitele/ů. Importované sheltie se účastní bonitace po zápisu do Plemenné knihy ČMKU. Bonitaci musí být přítomen majitel sheltie uvedený v průkazu původu nebo osoba jím písemně zplnomocněná.
 2. Při přijímání na bonitaci musí majitel sheltie předložit očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata. Psi, musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona). Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís.f veterinárního zákona.
 3. K bonitaci lze přijmout pouze zdravé sheltie. Hárající feny se bonitace účastnit mohou, majitel feny je však povinen na hárání předem upozornit pořadatele bonitace (bude pak posouzena jako poslední).
 4. Podmínkou účasti na bonitaci je věk šeltie min 12 měsíců a absolvování jedné klubové či speciální výstavy na území ČR. Věk sheltie v době konání výstavy musí být min. 12 měsíců. Absolvování výstavy dokládá majitel sheltie předložením výstavního posudku, nebo zápisem v průkazu původu sheltie. K bonitaci lze přijmout psa/fenu sheltie, kteří získali ocenění výborný nebo velmi dobrý.
 5. Účast na bonitaci není podmíněna členstvím majitele sheltie v Klubu – stačí, když majitel v přihlášce k bonitaci souhlasí s podmínkami provádění bonitací podle tohoto řádu.
 6. Před vlastní bonitací musí majitel sheltie zaplatit bonitační poplatek ve výši dle ceníku odsouhlaseného členskou schůzí a zveřejněného ve zpravodaji a na webu klubu
 7. U jedinců, kteří byli v minulosti bonitováni s výsledkem nechovný nebo nedoporučen do chovu  z důvodu vad, které byly součástí tehdy platného bonitačního řádu, je umožněná rebonitace. Rebonitace může být provedena pouze klubem, který zvíře neuchovnil nebo nedoporučil k přeregistraci při první bonitaci a u kterého došlo ke změně bonitačního řádu tak, že došlo k odstranění podmínky, která neuchovnění zapříčinila. K rebonitaci mohou být připuštěni pouze jedinci, kteří splní podmínky pro připuštění k bonitaci dle tohoto řádu a to s platností od 1.4.2014, tj. splnění výstav dle čl. 2 bod 3.  po tomto datu.

Článek 3
Průběh bonitace

 1. Komise může odložit bonitaci kvůli pochybnosti o zdravotním stavu nebo nejasné identitě sheltie (tetování, mikročip). Důvody odložení budou zaznamenány do průkazu původu zvířete.
 2. Komise může odmítnout provedení bonitace také z dalších závažných důvodů, například v případě změn exteriéru provedené lakováním nebo barvením srsti. Nelze také pokračovat v bonitaci sheltie s provedeným veterinárním zákrokem určeným ke změně exteriéru. Je-li exteriérová vada důsledkem úrazu, je majitel povinen předložit veterinární potvrzení o následcích úrazu a jeho léčení. Jedinec je v odpovídající výživové kondici a zjevně nezanedbaný.
 3. Průběh bonitace je zaznamenáván do bonitační karty, což je formulář, který vydává výbor Klubu. Bonitační karta je zpracovávána ve dvou vyhotoveních, originál obdrží majitel sheltie, kopii předá Komise určenému členu výboru Klubu.
 4. Bonitační karta obsahuje základní identifikační údaje sheltie – jméno, datum narození, zápisové číslo, číslo čipu, údaje o chovateli a majiteli), barvu, kohoutkovou výšku, hodnocení chrupu a hodnocení povahy.
 5. Bonitační kartu po vyplnění ve všech předtištěných položkách podepisuje majitel sheltie a všichni členové Komise. Odpovědnost za úplnost, správnost a čitelnost údajů má předseda Komise.
 6. Záznam o provedené bonitaci se zapisuje do průkazu původu sheltie takto: datum a místo konání bonitace, výsledek bonitace DOPORUČEN NEBO NEDOPORUČEN K PŘEREGISTRACI, kohoutková výška, razítko Klubu, podpis a razítko předsedy Komise.

Článek 4
Důvody nedoporučení k přeregistraci

1)     Nekompletní varlata, nesestouplá v šourku u psů.

2)     Porucha chování (přehnaně bázliví, nervózní, agresivní)

3)     Zákrok sloužící k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady.

4)     Nestandartní výška = naměřená výška lišící se o toleranci +/- 2,5 cm od ideální výšky:  fena 35,5 cm; pes 37 cm.

5)     Zuby:

a)     Tolerovaná je absence max 4 zubů, a to v případě že se nejedná o 2 či více zubů vedle sebe

b)     Absence řezáků, špičáků

c)     Neprořezaný nebo dočasný (přetrvávající mléčný) zub se považuje za chybějící

d)     Nesprávně uložený nebo rostlý špičák

e)      Jiný skus než nůžkový

6)     Nevratná vrozená deformace ocasních obratlů

7)     Nestandardní zbarvení

Článek 5
Závěrečná ustanovení

 1. Výsledek bonitace „DOPORUČEN K PŘEREGISTRACI“ nebo NEDOPORUČEN K PŘEREGISTRACI“ má celoživotní platnost, vlastní použití v chovu je však podmíněno splněním podmínek Zápisního řádu Klubu (případně podmínek jiného klubu zastřešujícího chov sheltií v rámci ČMKU, pakliže je sheltie v tomto chovu využita).
 2. Klub má právo výsledek bonitace včetně všech informací uvedených v bonitační kartě zveřejnit v klubovém zpravodaji a zpracovávat v informačním systému chovu – databázi
 3. Klub uznává výsledky bonitací všech klubů zastřešujících chov sheltií v rámci ČMKU.
 4. Ostatní ustanovení, nezmíněná v tomto bonitačním řádu se řídí pravidly, stanovenými v řádech ČMKU
 5. Schváleno členskou schůzí a výborem Klubu dne 18.6.2022 s okamžitou platností a účinností.