Stanovy
Českého klubu chovatelů sheltií, o. s.

Kontakt |  Klubové řády |  Poplatky |  Zpravodaje

Stanovy klubu |  Zápisní řád |  Bonitační řád |  Řád ochrany zvířat |  Udělení titulu Klub. šampion

Český klub chovatelů sheltií, o. s. (dále jen "Klub") byl založen 19. 9. 1991. Klub je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra pod reg. č. VSC/1-7722/91-R a Českým statistickým úřadem pod IČ 44266430.

Článek 1
Název, sídlo a cíl Klubu

1. Název: Český klub chovatelů sheltií, o. s.
Sídlo: 256 01 Benešov, Vlašimská 2170
Územní působnost: Česká republika
Organizačně-právní forma: občanské sdružení dle Zákona č. 83/1990 Sb.

2. Klub je občanským sdružením, jehož cílem je zabezpečit zdokonalování a rozvoj chovu plemene sheltie a uspokojování oprávněných potřeb a zájmů jejich majitelů a chovatelů.

3. Klub je právnickou osobou s plnou majetkovou odpovědností, která se jako člen Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) hlásí k ideám Mezinárodní kynologické federace (dále jen FCI) a přitom se řídí řády a předpisy FCI a ČMKU.

Článek 2
Úkoly Klubu

1. Ke zdokonalování a rozvoji chovu plemene sheltie plní Klub zejména následující úkoly:

 • a) zabezpečuje chov zaměřený na zušlechťování plemene sheltie jak z hlediska exteriéru a povahových vlastností (ve smyslu standardu plemene FCI č. 88), tak i z hlediska zdraví jedinců za využití nejnovějších poznatků genetiky – při respektování podmínek specifikovaných v Řádu ochrany zvířat při chovu psů ČMKU,
 • b) zabezpečuje vydávání průkazů původu plemene sheltie a vedení potřebné chovatelské dokumentace,
 • c) spolupracuje s jinými tuzemskými a se zahraničními kluby chovatelů plemene sheltie, především v oblasti výměny chovatelských zkušeností a získávání rozhodčích pro posuzování plemene sheltie apod.,
 • d) stanovuje podmínky chovu a zápisu čistokrevných jedinců do Plemenné knihy ČMKU (k tomu vydává Zápisní řád Klubu),
 • e) každoročně organizuje klubové, případně speciální výstavy plemene sheltie ve smyslu Výstavního řádu ČMKU,
 • f) zajišťuje propagaci plemene sheltie a jeho chovu.

2. K uspokojování oprávněných potřeb a zájmů členů Klubu plní především následující úkoly:

 • a) zajišťuje odbornou výchovu a vzdělávání členů Klubu, zejména formou odborných článků v klubovém zpravodaji, zobecňováním a zprostředkováním zkušeností chovatelů a majitelů psů apod.,
 • b) zabezpečuje informovanost členů Klubu v oblasti chovu, výstavnictví, odborných poznatků a plnění úkolů formou klubového zpravodaje a webových stránek,
 • c) řádně hospodaří se svěřenými prostředky, jako základní zdroj pro získání vlastních prostředků slouží především členské příspěvky a další účelové poplatky členů Klubu, výnosy z pořádaných výstav a dalších chovatelských akcí, ze sponzorských darů apod.

Článek 3
Členství v Klubu

1. Členem Klubu se může stát každý občan ČR starší 15 let, který souhlasí se stanovami Klubu a zaváže se jimi řídit. Občané mladší 18 let se mohou stát členy Klubu jen s písemným souhlasem zákonného zástupce.

2. Členství vzniká po zaplacení zápisného a schválení přihlášky za člena Klubu výborem Klubu.

3. Členství zaniká:

 • a) vystoupením sděleným výboru Klubu písemně,
 • b) úmrtím člena Klubu,
 • c) rozhodnutím výboru Klubu, v případě odvolání proti tomuto rozhodnutí k odvolacímu orgánu rozhodnutím členské schůze Klubu,
 • d) nezaplacením ročního členského příspěvku do stanoveného a v klubovém zpravodaji předem zveřejněného termínu.

Článek 4
Práva a povinnosti členů

1. Členové Klubu mají především tato práva:

 • a) aktivně se zúčastňovat členských schůzí, hlasovat a volit a od 18 let věku být voleni do všech orgánů Klubu,
 • b) účastnit se všech akcí pořádaných Klubem a podílet se na všech výhodách členů Klubu a požadovat potřebné informace pro zvyšování svých odborných znalostí v oboru chovu plemene sheltie,
 • c) odvolat se proti rozhodnutí výboru Klubu v neprospěch člena a to do 14 dnů od doručení rozhodnutí,
 • d) obracet se s dotazy, návrhy a stížnostmi na orgány Klubu.

2. Členové Klubu mají především tyto povinnosti:

 • a) dodržovat stanovy Klubu, usnesení orgánů Klubu a normativy Klubu (např. Zápisní řád Klubu), ČMKU (např. Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU) a FCI,
 • b) včas a v dané výši platit členské příspěvky a další účelové poplatky,
 • c) oznamovat výboru Klubu všechny změny související se členstvím v Klubu a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nastaly.

Článek 5
Orgány Klubu

1. Základními orgány Klubu jsou:

 • a) členská schůze Klubu,
 • b) výbor Klubu,
 • c) revizor Klubu.

2. Členská schůze Klubu je nejvyšším orgánem Klubu, svolává ji výbor Klubu podle potřeby.

Závěry členské schůze Klubu (usnesení) jsou platné, pokud se na nich usnesla nadpoloviční většina přítomných členů Klubu. Členská schůze Klubu projednává a schvaluje zejména:

 • a) zprávu o činnosti výboru Klubu,
 • b) zprávu o hospodaření Klubu,
 • c) zprávu revizora Klubu,
 • d) výši zápisného do Klubu a členských příspěvků,
 • e) změny Stanov Klubu,
 • f) zásadní opatření v činnosti Klubu a zásady koncepce rozvoje klubové činnosti.

Nejméně jednou za tři roky svolává výbor Klubu výroční členskou schůzi, která kromě běžného programu volí výbor Klubu a revizora Klubu, rovněž nadpoloviční většinou přítomných členů.

3. Výbor Klubu je statutárním orgánem Klubu. Navenek jeho jménem jedná předseda, případně místopředseda výboru Klubu. Ostatní členové výboru Klubu jednají navenek pouze v rozsahu pověření daného výborem Klubu.

Výbor Klubu zejména:

 • a) připravuje a svolává členské schůze Klubu,
 • b) zabezpečuje plnění usnesení členských schůzí,
 • c) schvaluje zásadní chovatelská opatření (zejména Zápisní řád Klubu),
 • d) může zřídit speciální komise k řešení závažných problémů,
 • e) přijímá nové členy Klubu a vede členskou evidenci,
 • f) zabezpečuje řádné hospodaření Klubu a vede účetní evidenci,
 • g) spolupracuje s ČMKU a s dalšími chovatelskými kluby v ČR a zahraničí,
 • h) řeší případné spory v Klubu a porušení povinností členů Klubu a podle výsledků šetření rozhoduje o kárných opatřeních,
 • i) stará se o propagaci plemene sheltie,
 • j) zpracovává odborná stanoviska a podává odborná vyjádření k problematice chovu plemene sheltie v případech jejich vyžádání ČMKU či jinými orgány.

Výbor Klubu je pětičlenný, ze svého středu volí svého předsedu, místopředsedu, poradce chovu a další funkcionáře Klubu. Funkce ve výboru Klubu jsou čestné.

Schůze výboru Klubu je svolávána podle praktických potřeb, výbor Klubu může přijímat rozhodnutí také formou internetového hlasování. Neodkladné záležitosti může vyřídit předseda samostatně nebo místopředseda s dalším členem výboru Klubu. Tyto záležitosti, pokud nepodléhají schválení na členské schůzi Klubu, musí být dodatečně projednány ve výboru Klubu.

4. Revizor Klubu sleduje průběžně činnost a hospodaření Klubu a provádí pravidelné revize hospodaření Klubu. Revizor Klubu se zúčastňuje jednání výboru Klubu s hlasem poradním. Na členských schůzích podává zprávu o své činnosti a o výsledcích jednotlivých kontrol a revizí. Při zjištění případných nedostatků je oprávněn navrhnout způsob a termín jejich odstranění. Funkce Revizora Klubu je čestná.

Článek 6
Kárná opatření

1. Za neplnění povinností člena Klubu může být uloženo některé z následujících kárných opatření:

 • a) napomenutí,
 • b) finanční postih,
 • c) odvolání z funkce,
 • d) dočasné nebo trvalé vyloučení z Klubu.

2. Kárné řízení provádí výbor Klubu a řízení o případném odvolání proti rozhodnutí výboru Klubu provádí členská schůze Klubu.

3. Odvolání má odkladný účinek, rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné.

Článek 7
Majetek a hospodaření Klubu

1. Veškerý movitý a nemovitý majetek získaný za klubové finanční prostředky nebo z darů, jakož i finanční prostředky získané realizací činností, uvedených v čl. 2, je majetkem Klubu. Majetkem Klubu je rovněž veškerá chovatelská a klubová dokumentace vzniklá v důsledku činnosti orgánů nebo jednotlivých funkcionářů Klubu.

2. Řádnou správu tohoto majetku zabezpečuje výbor Klubu.

3. V případě zániku Klubu je nutno vždy provést majetkové vypořádání.

Článek 8
Zánik Klubu

1. Klub zanikne, rozhodne-li o tom členská schůze Klubu minimálně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů schůze. Tato schůze rovněž rozhodne o majetkovém vypořádání.

Schváleno na členské schůzi Českého klubu chovatelů sheltií dne 9. dubna 2006.