Archive

You are currently browsing the sheltie.cz blog archives.

Úno

8

Zápis z výborové schůze

Napsal/a: Hana Zavřelová

Vložen zápis z výborové schůze konané dne 9.1.2021

Led

29

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání

Napsal/a: Hana Zavřelová

EDIT 29.1.2021  formuláře naleznete v klubové sekci ke stažení

autor: Vladimíra Tichá, ČMKU

Byla schválena novela Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a 4. prosince 2020 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů. Většina ustanovení by měla vstoupit v platnost 1. února 2021. V novele je několik novinek týkajících se psů. Následné povídání na některé z nich upozorňuje. Připomenout je ale třeba, že pouze soud může vykládat zákon a že ten, kdo chce znát přesné znění by si měl zákon ve Sbírce zákonů otevřít.

Potěšitelné je, že se poprvé v zákoně objevuje definice množírny a že je vysloven zákaz prodeje psů na veřejných prostranstvích nebo v obchodech se zvířaty. Potěšitelné je také to, že se předpisy nevztahují jen na organizované chovatele nebo na chovatele, kteří mají na chov psů živnostenský list, jako tomu bylo doposud, ale že mají daleko širší platnost.

Potěšitelné je i to, že dle zákona je chovatel povinen poskytnout nabyvateli informace o štěněti a také o tom, jak o něj pečovat. Podobný přístup není pro chovatele ČMKU nic nového, většina z nich jej dlouho uplatňuje v praxi.

Menší radost chovatelům asi udělá zavádění evidenčních listů vrhů a štěňat. Podstatné asi je to, že se evidenční listy nikam neposílají, ale chovatel je musí po dobu 3 let pro případ kontroly uchovávat.

Níže jsou uvedena ustanovení, týkající se psů.

V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Každý je povinen zajistit, aby zvíře, které chová, nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele. To neplatí, pokud se zvíře jednoho chovatele brání útoku zvířete jiného chovatele nebo pokud zvíře chovatele brání prostor určený k jeho chovu a dále v případě pasteveckých psů při ochraně hospodářských zvířat. Toto ustanovení se vztahuje na volně žijící zvíře, pouze pokud je chováno v zajetí. Toto ustanovení se nevztahuje na zvíře chované v honitbě podle zákona o myslivosti a na loveckého dravce, pokud je používán podle zákona o myslivosti.“.

Upraven byl  i  „§ 7a, Ochrana psů a koček při jejich rozmnožování.

(1) Je zakázán chov psů nebo koček, včetně jejich rozmnožování, v zařízení, včetně bytu, ve kterém jsou chováni a rozmnožováni psi nebo kočky v nevhodných podmínkách, které způsobují jejich utrpení, a ve větším počtu, který jim neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické nebo etologické potřeby (dále jen „množírna“). Množírnou se rozumí zařízení, včetně bytu, uvedené ve větě první, i když není hlavním cílem činnosti chovatele rozmnožování zvířat nebo dosažení zisku.

(2) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou při prodeji nebo darování štěněte ve věku do 6 měsíců povinni

a) vést evidenci o prodaných a darovaných štěňatech a uchovávat ji po dobu 3 let,

b) poskytnout novému chovateli informace o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis následné péče o ně a

c) vydat při převodu každého štěněte novému chovateli kopii evidenčního listu vrhu štěňat s uvedením konkrétního převáděného štěněte nebo jiný dokument, který ve vztahu k převáděnému štěněti obsahuje údaje uvedené v odstavci 5.

(3) Ustanovení odstavce 2 písm. a) a c) se nevztahuje na provozovatele útulku.

(4) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou povinni

a) vyplnit ke každému vrhu nejpozději do 7 dnů od narození štěňat evidenční list vrhu štěňat,

b) do 7 dnů od označení štěněte čipem do evidenčního listu vrhu štěňat vyplnit čísla čipů jednotlivých štěňat a

c) uchovávat evidenční list vrhu štěňat nejméně po dobu 3 let ode dne jejich narození.

(5) Závazný vzor formuláře evidenčního listu vrhu štěňat uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. Evidenční list vrhu štěňat obsahuje

a) identifikační údaje chovatele,

b) místo jejich chovu,

c) informace o jejich matce, zejména plemeno, jméno, datum narození, číslo čipu nebo tetování,

d) informace o štěňatech, zejména datum narození a jejich počet, počet štěňat uhynulých po 7 dnech od narození, u každého štěněte číslo čipu, jméno štěněte a jeho pohlaví, a

e) informace o očkování a odčervení štěňat, případně o jiném veterinárním ošetření, která byla provedena do doby převodu štěňat, nejdéle do 6 měsíců jejich věku.

(6) Chovatel psa je povinen dodržovat tyto podmínky:

a) fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá zdravotní kondici; ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,

b) maximální počet vrhů u feny je 3 za období 24 měsíců a

c) minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.

(7) Chovatel kočky je povinen dodržovat tyto podmínky:

a) kočka kojí pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici; ostatním životaschopným koťatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,

b) maximální počet vrhů u chovné kočky je 3 za období 24 měsíců,

c) minimální věk pro odběr koťat od kočky je 84 dnů.

(8) Chovatel musí zajistit podmínky při chovu za účelem rozmnožování a minimální velikost prostor při rozmnožování psů nebo koček a dodržovat požadavky na provádění inseminace stanovené prováděcím právním předpisem. Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, musí dodržovat požadavky na nejnižší a nejvyšší věk psů nebo koček při jejich rozmnožování stanovené prováděcím právním předpisem.

(9) Požadavky na podmínky při chovu za účelem rozmnožování a požadavky na minimální velikost prostor při rozmnožování psů a koček, na provádění inseminace a na nejnižší a nejvyšší věk psů a koček při jejich rozmnožování stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.“

㤠7b

Prodej nebo předání psa nebo kočky novému chovateli

Je zakázán prodej nebo předání psa nebo kočky novému chovateli

a)    na veřejném prostranství, s výjimkou prodeje nebo předání těchto zvířat v rámci veřejného vystoupení zvířat, nebo

b)    na místech uvedených v § 13a odst. 5.“

S výše uvedeným souvisí také nově navrhované ustanovení § 13a odst. 5 zákona na ochranu zvířat, ze kterého citujeme: „(5) Je zakázán prodej psů, koček a primátů v obchodech se zvířaty.“

Jak moc nový zákon pomůže v oblasti  množíren, ukáže praxe.

Vladimíra Tichá

- – - – - – - – - – -

17.1.2021
Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1.února 2021. Novela obsahuje požadavek na „evidenční list vrhu“ a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor „evidenčního listu vrhu“, vzor „převodního listu štěněte“ a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat. ČMKU celou věc předává právníkům.
Vladimíra Tichá

Led

17

přidána rubrika „Návod k vyhledávání v databázi“

Napsal/a: Hana Zavřelová

pokud tápete jak funguje databáze a jak v ní vyhledávat podívejte se do nové rubriky:

http://www.sheltie.cz/?page_id=8165

Led

13

Upozornění pro chovatele

Napsal/a: Hana Zavřelová

od 1.1.2021 došlo ke změně správce dílčí plemenné knihy – k administraci odchovů prosím používejte výhradně adresu odchovy.sheltie@seznam.cz

Rovněž došlo k aktualizaci postupu zápisu vrhu, který najdete v sekci se stažení nebo odchovech.

Při krytí prosím používejte nový krycí list, případně na starém doplňte při 2 podání KL informaci o počtu narozených psů/fen.

Děkujeme.

Led

10

Info z ČMKU

Napsal/a: Hana Zavřelová

Z důvodu omezení mimořádnými protikoronavirovými předpisy P ČMKU  10.12.2020 projednalo a schválilo prodloužení výjimky z řádu pro Českého šampiona, Šampiona ČMKU a  Junioršampiona. P ČMKU prodlužuje již schválené výjimky pro udělení těchto titulů do 31.3.2021:

  • Český šampion, Šampion ČMKU: pro udělení titulu je možné použít pouze 1 CAC z mezinárodní výstavy namísto předepsaných dvou. Výjimka platí pro žádosti podané do 31.3.2021. Ostatní podmínky (počet CAC, rozhodčích a výstavních sezon) musí být dodrženy. Výjimka neplatí pro plemeno italský corso pes, který má podmínky Českého šampiona stanovené valnou hromadou ČMKU.
  • Junior šampion: pro udělení titulu lze použít 1 CAC získaný do 30 měsíců věku jedince při splnění této podmínky do 31.3.2021. Ostatní podmínky (počet CAJC a rozhodčích) musí být dodrženy.

Autor: předsednictvo ČMKU
Vloženo: 6.1.2021

Informace nouzový stav

S ohledem na stále se zhoršující epidemiologickou situaci a prodlužující se nouzový stav pracují zaměstnanci ČMKU stále na home office. Abychom předešli nedorozuměním v komunikaci, řiďte se, prosím, striktně následujícími pokyny:

1) Pokud možno vše komunikujte za pomoci e-mailů – viz rubrika kontakt

2) E-mail pokud možno vždy adresujte příslušné referentce, neadresné e-maily na podatelnu.

3) Pokud budete potřebovat telefonickou konzultaci, použijte telefonní číslo podatelny 234 221 371, 8-12, 13-14 hodin

Autor: MVDr.Široký Lubomír
Vloženo: 8.1.2021

Pro

31

Napsal/a: Hana Zavřelová

Vážení členové klubu,

Z důvodu změny administrace odchovů a dílčí plemenné knihy, prosím od 1.1.2021 používejte ke komunikaci výhradně e-mail odchovy.sheltie@seznam.cz

Děkujeme dosavadní poradkyni chovu za dlouholetou kvalitní práci pro klub.

Pro

20

PF 2021

Napsal/a: Hana Zavřelová

Lis

24

TOP SHELTIE 2020

Napsal/a: Hana Zavřelová

Upozorňujeme členy klubu, že klubové soutěže zrušeny nebyly, týká se to i soutěže TOP SHELTIE.

Žádosti o přidělení titulu TOP SHELTIE a naskenované podklady zasílejte od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 emailem na adresu:

lenka.bernardova@post.cz

Žádost – tabulka výpočtu bodů ke stažení zde: soutez_TOP_tabulka 2020

Body: TOP-SHELTIE-bodovací-tab schválena ČS v březnu 2018

Říj

18

Vítáme do chovu …

Napsal/a: Hana Zavřelová

Bonitace Přestavlky 2020

Celkem bylo „zbonitováno“  28 jedinců

19 fen, z toho 4 import

9 psů, z toho 1 import

Chrup:
Úplný : 13 fen + 3 psi
Neúplný: 6 fen + 6 psů

Vyšetření:

DOV  prostý 11 fen + 4 psi, ostatní nevyšetřeni nebo nepředložili výsledek

CEA DNA:
Normal: 1 fena + 2 psi
Carrier: 5 fen

MDR1 :
Normal 4 feny
Carrier  3 feny+1pes
Affected 1 fena

bonitace přestavlky 2020

Říj

7

Aktualizace zdravotního programu

Napsal/a: Hana Zavřelová

Proběhla aktualizace zdravotního programu

zdrav-prog_1_10_2020