Zápisní řád

ke stažení v pdf: zapisni_rad_2022_06

Identifikační číslo dokumentu: SH 2

Vydáno: 18.6.2022

Účinnost od: 18.6.2022

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Zápisní řád SHELTIE CLUB CZ, z.s. (dále jen „Klub“) slouží k řízení chovu plemene sheltie (dále jen „chov”) členy Klubu a vytváří předpoklady k trvalému zvyšování úrovně chovatelské práce ve smyslu standardu Mezinárodní kynologické federace (dále jen „FCI“) č. 88 a s důrazem na kontrolu dědičnosti zdraví.
 2. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví).
 3. Chov je veden v souladu s předpisy FCI a Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“) a se závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména se zákonem č. 166/1999 Sb. „O veterinární péči“ v platném znění a se zákonem č. 246/1992 Sb. „Na ochranu zvířat proti týrání“ v platném znění.
 4. Vedení plemenné knihy Klubu zajišťuje výbor Klubu smluvně na příslušném pracovišti Plemenné knihy ČMKU (dále jen „PK“).
 5. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení Mezinárodního chovatelského řádu FCI, Řádu ochrany zvířat při chovu psů ČMKU a Zápisního řádu ČMKU jakožto vyšších závazných norem.
 6. Jedincem plemene sheltie ve smyslu tohoto řádu se rozumí čistokrevný pes nebo fena s průkazem původu vydaným nebo registrovaným plemennou knihou uznanou FCI.
 7. Chovným psem a fenou ve smyslu tohoto řádu se rozumí takový jedinec plemene sheltie, který byl zařazen do chovu po splnění podmínek stanovených tímto a bonitačním řádem.
 8. Podmínky pro zařazení do chovu jsou specifikovány v Bonitačním řádu Klubu, který je nedílnou součástí tohoto řádu.
 9. Úspěšné splnění podmínek zařazení do chovu označuje Klub do průkazu původu jedince. Majitel chovného jedince pak zašle průkaz původu Plemenné Knize ČMKU k zápisu jedince do evidence chovných jedinců.
 10. K chovu mohou být použiti chovní jedinci, kteří dosáhli ukončeného 14. měsíce věku.
 11. Chovná fena může být použita k chovu (datum krytí) naposled v den dosažení stáří osmi let.
 12. Použití chovného psa k chovu není věkem shora omezeno.
 13. Majitel chovné feny má právo požádat výbor Klubu o prodloužení chovnosti nad výše uvedenou věkovou hranici. O výjimku požádá chovatel písemně přibližně jeden měsíc před předpokládanou říjí. Žádost zašle předsedovi Klubu s veterinárním osvědčením o zdravotním stavu feny. Krytí feny po dosažení osmi let věku pak může být uskutečněno jen v případě, že to písemně doporučí veterinární lékař na základě odborného vyšetření provedeného přibližně jeden měsíc před předpokládaným začátkem říje za předpokladu, že zdravotní stav umožňuje březost bez nadměrných rizik. Krytí feny je podmíněno též schválením výboru Klubu. Prodloužení chovnosti je možné po udělení výše uvedených potvrzení, a to o jeden vrh do věku feny 9 let. (např. fena narozená 1. ledna 2011 smí být po udělení požadovaných povolení naposledy kryta 1. ledna 2020.)
 14. Výbor Klubu má právo vyřadit chovného jedince z chovu v případě, že jeho majitel zásadním způsobem poruší ustanovení tohoto řádu. Za zásadní porušení ve smyslu tohoto ustanovení se mj. považují jakékoliv podvody směřující k obcházení ustanovení chovatelských normativů Klubu, ČMKU nebo FCI.

Článek 2
Chovní jedinci

1. Jedincem plemene sheltie ve smyslu tohoto řádu se rozumí čistokrevný pes nebo fena s průkazem původu vydaným nebo registrovaným plemennou knihou uznanou FCI.

2. Chovným psem a fenou ve smyslu tohoto řádu se rozumí takový jedinec plemene sheltie, který byl zařazen do chovu po splnění podmínek stanovených tímto a bonitačním řádem.

3. Podmínky pro zařazení do chovu jsou specifikovány v Bonitačním řádu Klubu, který je nedílnou součástí tohoto řádu.

4. Úspěšné splnění podmínek zařazení do chovu označuje Klub do průkazu původu jedince. Majitel chovného jedince pak zašle průkaz původu Plemenné Knize ČMKU k zápisu jedince do evidence chovných jedinců.

5. K chovu mohou být použiti chovní jedinci, kteří dosáhli ukončeného 14. měsíce věku.

6. Chovná fena může být použita k chovu (datum krytí) naposled v den dosažení stáří osmi let.

7. Použití chovného psa k chovu není věkem shora omezeno.

8. Majitel chovné feny má právo požádat výbor Klubu o prodloužení chovnosti nad výše uvedenou věkovou hranici. O výjimku požádá chovatel písemně přibližně jeden měsíc před předpokládanou říjí. Žádost zašle předsedovi Klubu s veterinárním osvědčením o zdravotním stavu feny. Krytí feny po dosažení osmi let věku pak může být uskutečněno jen v případě, že to písemně doporučí veterinární lékař na základě odborného vyšetření provedeného přibližně jeden měsíc před předpokládaným začátkem říje za předpokladu, že zdravotní stav umožňuje březost bez nadměrných rizik. Krytí feny je podmíněno též schválením výboru Klubu. Prodloužení chovnosti je možné po udělení výše uvedených potvrzení, a to o jeden vrh do věku feny 9 let. (např. fena narozená 1. ledna 2011 smí být po udělení požadovaných povolení naposledy kryta 1. ledna 2020.) SHELTIE CLUB CZ, z.s. 3

9. Výbor Klubu má právo vyřadit chovného jedince z chovu v případě, že jeho majitel zásadním způsobem poruší ustanovení tohoto řádu. Za zásadní porušení ve smyslu tohoto ustanovení se mj. považují jakékoliv podvody směřující k obcházení ustanovení chovatelských normativů Klubu, ČMKU nebo FCI.

10. K chovu pomocí inseminace nesmí být použiti jedinci, kteří se dosud úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem.

11. Pokud je pes v ČR nechovný, tak nemůže v ČR být použit v chovu i v případě, že je exportován do zahraničí a v zahraničí splní jejich podmínky chovnosti.

Článek 3
Chovatel, majitel chovného psa

 1. Majitel (případně spolumajitel) chovného jedince je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), vlastnící daného jedince, uvedená v průkazu původu příslušného jedince.
 2. Držitelem chovného jedince je buď majitel, nebo osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou.
 3. Chovatel je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU.
 4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a nejpozději do 15 dnů oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu průkazu původu s provedenou změnou.  Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn chovného jedince.
 5. Změna se hlásí:

-        u chovného psa neprodleně,

-        u feny musí být změna oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize před zamýšleným krytím,

-        při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá smlouva

6.  V případě převodu vlastnictví březí feny, pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem. Veškeré formality vrhu vyřizuje výhradně majitel chovatelské stanice. Při převodu vlastnictví březí feny ze zahraničí je třeba doložit zahraniční doklad o nakrytí na předepsaném formuláři (je-li v daném státě používán). Převod vlastnictví se dokládá kupní nebo darovací smlouvou. V případě převodu vlastnictví březí feny musí předem klub souhlasit se zápisem vrhu.

7.  Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého v případě, že chovatelská stanice na dědice nebyla převedena.

8. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli

9. V případě spolumajitelství a převodu práva chovu/zapůjčení jedinců rozhoduje o využití v chovu chovatelský klub ve spolupráci s majitelem, na základě doložené smlouvy o spolumajitelství.

10.  V případě zahraničního spolumajitelství chovného jedince musí být všichni zúčastnění spolumajitelé uvedeni v průkazu původu. Dokládá se kopií smlouvy.

11.  V případě zapůjčení zahraničního chovného jedince plemenná kniha nepřiděluje zápisové číslo ČMKU. Dokládá se kopií průkazu původu, smlouvou o zapůjčení a kopií dokladu o chovnosti jedince. O využití v chovu rozhoduje chovatelský klub ve spolupráci s držitelem zapůjčeného jedince.

12.  V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu musí být doložena plemenné knize smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitelů. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně poskytnout v kopii příslušnému pracovišti plemenné knihy a chovatelskému klubu příslušného plemene.

13.  Majitel chovného psa má právo na informaci o adresách majitelů štěňat po svém psu, chovatel by mu měl tyto adresy na požádání sdělit, a to i v případě vývozu štěňat do zahraničí.

14.  Majitel nebo držitel chovného jedince se nesmí podílet na produkci štěňat bez průkazu původu jakéhokoliv plemene, také se nesmí podílet na obchodu se psy ani takový obchod podporovat. Porušení této zásady je považováno za neslučitelné s členstvím v Klubu. Výbor Klubu toto neprodleně projedná a vyvodí z toho důsledky. Výjimku lze povolit jen v případech hodných zvláštního zřetele, např. tehdy, když se chovatel ujme březí feny z útulku.

15.  Majitel nebo držitel chovného jedince poskytuje chovaným jedincům potřebnou výživnou a výchovnou péči odpovídající dobrému fyzickému, psychickému a zdravotnímu stavu jedince, jakož i zabezpečuje potřebná veterinární opatření k udržení jejich imunity proti přenosným nemocem, především psince, parvoviróze, infekčnímu zánětu jater a vzteklině. Tato péče musí probíhat v souladu s Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU.

16.  Chovatel nebo majitel (držitel) chovného psa poskytuje součinnost při provádění krevní zkoušky k ověření původu chovných jedinců i vrhu, vyžádají-li si to orgány Klubu nebo jimi pověřené osoby.

17.  Chovatel nebo majitel chovného psa vytváří potřebné podmínky a spolupracuje s Klubem při kontrolách dodržování ustanovení tohoto řádu a při úkonech vyplývajících z ustanovení tohoto řádu. Orgány Klubu a jimi pověřené osoby mají právo provádět tyto kontroly kdykoliv, a to ohlášeně i namátkově. Náklady na provádění těchto kontrol hradí Klub (netýká se kontrol vrhů – viz bod 11.1).

Článek 4
Chov a jeho řízení

 1. V rámci Klubu se uplatňuje volný chov.
 2. Volným chovem se rozumí základní forma čistokrevného chovu, při které se využívají všichni chovní jedinci splňující podmínky tohoto a bonitačního řádu. Chovatel navrhuje krycí psy sám nebo o navržení žádá poradce chovu, dále jen PCH. V případě, že chovatel žádá o navržení krycích psů PCH, PCH navrhne krycí psy tak, aby spojení nebylo v rozporu s tímto řádem anebo neohrozilo základní chovatelské cíle Klubu.
 3. Příbuzenská plemenitba se doporučuje pouze do 12 % Wrightova vzorce.
 4. Spojení, která nelze povolit ani výjimečně, jsou tato:

a)     spojení dvou blue merle jedinců,

b)     spojení blue merle jedince se zlatým,

5. PCH nedoporučuje ve smyslu zachování zdraví populace a k potlačení dědičných chorob spojení dvou jedinců se stejnými dědičnými vadami.

6.  Klub uplatňuje volný chov a PCH koordinuje zejména:

a)     koncepčně navrhuje a podporuje základní cíle chovu, týkající se zejména zdraví a dědičných onemocnění

b)     zajišťuje informační systém chovu a meziklubovou výměnu informací o výskytu dědičných onemocnění, jakož i dalších informací sloužících ke zlepšení chovu,

c)     sjednává podmínky spolupráce s PK,

d)     v odůvodněných případech může PCH provést kontrolu vrhu

e)     sleduje úroveň a stav chovných jedinců a péči chovatelů o odchovy štěňat,

f)      v souladu s ustanoveními tohoto řádu, podepisuje formuláře Žádanky pro určení čísla zápisu, identifikační značky a přihlášky k zápisu štěňat do PK, na jejímž základě chovatel obdrží z PK ČMKU formulář Přidělení zápisových čísel, na jehož podkladě jsou PK ČMKU vydány rodokmeny štěňat.

g)     vede plemennou dokumentaci v rámci své působnosti, potvrzuje tiskopisy a žádosti na úkony prováděné PK,

h)     informuje výbor Klubu o zjištění přestupků členů Klubu proti tomuto řádu a obecně závazným předpisům upravujícím ochranu zvířat a veterinární péči,

i)      zajišťuje bezplatnou poradenskou činnost pro členy Klubu.

7. Klub důrazně doporučuje provedení maximálně tří císařských řezů u jedné feny za celý její produktivní život

8.  Chov je umožněn i nečlenům klubu po uzavření smlouvy o chovatelském servisu a při dodržování řádů klubu (zápisní řád, bonitační řád) a za podmínky uhrazení poplatku dle aktuálního ceníku souvisejícího s chovatelskou činností.

Článek 5
Krycí list

 1. Pro plánované krytí feny použije chovatel krycí list, jehož formulář je umístěn na webových stránkách SHELTIE CLUB CZ, z.s. Chovatel si formuláře stáhne z tohoto webu a vytiskne, nebo o zaslání krycích listů poštou požádá poradce chovu nebo správce dílčí plemenné knihy.  Za použití krycího listu se platí poplatek před zasláním druhého krycího listu poradci chovu. Výše poplatku je uvedena na webových stránkách SHELTIE CLUB CZ, z.s.
 2. Chovatel si může navrhnout chovné psy ke krytí sám, ale návrh nesmí ohrožovat zásady chovu ve smyslu tohoto řádu. Požádá-li chovatel, může poradce chovu navrhnout vhodné chovné psy, z nichž si chovatel vybere.
 3. Pro zamýšlené zahraniční krytí platí stejné zásady jako pro krytí v České republice s tím, že chovatel doloží k Žádance pro určení čísla zápisu, identifikační značky a přihlášky k zápisu štěňat do Plemenné knihy psů fotokopií průkazu původu zahraničního chovného psa spolu s dokladem o způsobilosti tohoto psa k chovu. Psa, který nebyl v České republice doporučen k přeregistraci do rejstříku chovných jedinců a následně byl prodán do zahraničí, nelze v České republice ke krytí použít.
 4. Krycí list se vystavuje také v případě, kdy chovná fena i chovný pes patří témuž majiteli.
 5. Krycí list obsahuje následující údaje:

a)     jméno chovného psa navrženého ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu v plemenné knize, a číslo čipu.

b)     jméno chovné feny a číslo jejího zápisu a číslo čipu v plemenné knize,

c)     jméno a adresu majitele (držitele) chovného psa,

d)     jméno a adresu chovatele v momentě krycího aktu,

e)     místo a datum krytí, případně opakovaného krytí, případně potvrzení o inseminaci,

f)      dohoda chovatelů o vyrovnání

g)     podpisy chovatele a majitele a držitele (v případě zapůjčení) chovného psa/feny; potvrzení o chovnosti psa/feny

h)     informace o Klubu, ve kterém byl zapsán poslední vrh chovatelské stanice o posledním vrhu chovatelské stanice

i)       v případě provedení císařského řezu bude tato informace uvedena chovatelem nebo veterinárním lékařem na žádanku pro určení čísla zápisu.

6. Krycí listy jsou základními doklady o schváleném a uskutečněném krytí a tvoří společně se     Žádankou pro určení čísla zápisu, identifikační značky a přihlášky k zápisu štěňat do Plemenné knihy psů a formulářem Přidělení zápisových čísel dokumentaci pro vydání průkazů původu ke štěňatům.

7. Nejpozději do sedmi dnů po uskutečnění krytí odešle majitel (držitel) chovného psa nebo feny svoji kopii krycího listu poradci chovu. V případě zahraničního krytí toto učiní chovatel.

8. Chovatel odešle originál krycího listu PCH nejpozději do sedmi dnů po porodu, včetně dokladu o zaplacení poplatku za KL.

9. V případě, že fena byla nakryta, ale nezabřezla, informuje chovatel PCH, do 15 dnů od očekávaného data porodu.

10. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci (v tomto článku jen „pes“ a „fena“) a na základě platného krycího listu

11. Zahraničním krytím se rozumí krytí chovným psem, jehož majitel není občanem České republiky. Majitel feny si při krytí zajistí podpis majitele (držitele) psa na krycím listě, kopii průkazu původu a doklad o chovnosti psa, pokud je v jeho zemi zápisu do plemenné knihy kynologické organizace, která je členem FCI, vydáván. Není-li, pak jako doklad o chovnosti psa lze použít kopii rodokmenu potomka tohoto psa, v případě prvního krytí pak čestné prohlášení majitele psa

12. Za krytí se považuje nejméně jedno spojení psa s fenou.

13. Je nepřípustné, aby majitel (držitel) psa kryl svým psem fenu, aniž by mu chovatel předložil platný krycí list.

14. Během jednoho hárání smí být fena nakryta jen jedním psem.

15. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být použit další pes.

16. Fena by měla být kryta u majitele (držitele) psa. Chovatel nebo jím zmocněná osoba doprovázejí fenu ke krytí.

17. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí majitel feny veškeré náklady s tím spojené.

18. Majitel (držitel) psa se o fenu řádně stará v době, kdy je u něj umístěna v době krytí. Přitom rovněž odpovídá za škody, které v té době způsobila fena třetí osobě.

Článek 6
Krytí

1.  Pokud došlo k úhynu feny v době, kdy byla v péči majitele (držitele) psa, tento podá o tom zprávu chovateli a zjistí na své náklady příčinu úhynu, a to pitvou ve veterinárním ústavu.

2.  Pokud k úhynu feny došlo z důvodů na straně majitele psa, uhradí majiteli feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu feny nedošlo z důvodů na straně majitele psa, chovatel uhradí majiteli psa náklady, které vynaložil na péči o fenu dle uzavřené dohody.

3.  Při neplánovaném nakrytí jiným psem než smluveným majitel psa toto chovateli ohlásí a uhradí mu všechny náklady a vzniklé škody. Majitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od chovatele žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení řeší na návrh PCH výbor Klubu.

4.  Po krytí majitel (držitel) psa a chovatel vyplní a podepíší krycí listy.

5.  Úhrada za krytí je věcí dohody. Majitel (držitel) psa může dohodou s chovatelem uplatnit předkupní právo na koupi jednoho štěněte za podmínky, že ve vrhu budou aspoň dvě štěňata. V tom případě má právo prvního výběru chovatel a právo druhého výběru pak majitel (držitel) psa.

6.  Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá podle „Plemenářského zákona“ (zákon č. 154/2000 Sb., v platném znění), která svým podpisem potvrzuje, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí chovatel.

7.  Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu, má chovatel nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem.

8.  Právo na opakované krytí zdarma zanikne úhynem psa nebo chovné feny.

9.  Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má chovatel nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.

10.  Během jednoho kalendářního dne smí pes krýt pouze jednu fenu.

11.  Přejde-li pes do vlastnictví jiného majitele, původní majitel oznámí v rámci dohody o převodu vlastnictví nabyvateli písemně všechny nesplněné závazky vyplývající z tohoto řádu.

12.  Přejde-li březí fena do vlastnictví jiného majitele, původní majitel oznámí tuto skutečnost spolu s adresou nového majitele majiteli psa a nabyvateli oznámí adresu majitele psa a všechny závazky, které váznou na očekávaném vrhu.

Článek 7
Vrh

 1. Chovná fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, informuje o této skutečnosti PCH.
 2. Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); ideální počet je jeden vrh ročně; výjimku může ze zdravotních důvodů na základě doporučení veterináře povolit chovatelský klub.
 3. Utrácení psů v chovech smí provádět pouze veterinární lékař v případech stanovených Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU. Jde o případy, kdy slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete znamenají při dalším přežívání zvířete jeho trvalé utrpení. Posouzení, zda v konkrétním případě je vhodné z uvedených důvodů psa usmrtit, náleží veterinárnímu lékaři.
 4. Je nepřípustné ovlivňovat růst štěňat nedostatečnou výživou nebo dodáváním umělých prostředků (netýká se dotování stravy mineráliemi a vitamíny nezbytnými pro zdravý vývoj štěňat). Chovatel zabezpečí vrhu přiměřené podmínky ustájení, které odpovídají potřebě zdárného fyzického a psychického vývoje štěňat. Veškerá péče o vrh musí probíhat v souladu s Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU.
 5. Štěňata se označují tetováním (v pravé slabině), které se provádí nejdříve od 42. dne věku štěňat nebo označením mikročipem – čipováním (na krku z levé strany), které se provádí nejdříve od stáří 4 týdnů štěňat, v obou případech celý vrh najednou. Označování štěňat provádí pouze veterinární lékař nebo osoba odborně způsobilá podle „Veterinárního zákona“ (zákon č. 166/1999 Sb., v platném znění).
 6. Kontrolu zdravotního i výživného stavu štěňat i chovné feny může provádět poradce chovu, nebo veterinární lékař. Identifikace štěňat se provádí dle Směrnice ČMKU.
 7. Minimální věk pro odběr štěňat od chovné feny je 56 dnů, je-li však provedena kontrola vrhu, lze odběr štěněte provést již od 50. dne věku.
 8. Chovatel při prodeji štěněte v písemné smlouvě upozorní kupujícího na všechny jemu známé nedostatky, které mohou snížit zdravotní, chovnou i exteriérovou kvalitu štěněte. Současně chovatel oznámí kupujícímu, kdy a čím bylo štěně odčerveno, očkováno a jeho dosavadní způsob krmení.
 9. Chovatel by měl poučit všechny nové majitele štěňat o existenci Klubu a podat jim veškeré dostupné informace o něm, zejména o možnosti vstupu do Klubu (předání přihlášek).

10.  Průkaz původu štěněte je nedílnou součástí tohoto štěněte, nemůže nijak souviset s jeho cenou a není přípustné, aby štěně bylo novému majiteli poskytnuto bez průkazu původu. V případě, že chovatel průkaz původu dosud od PK neobdržel, předá ho novému majiteli štěněte bezodkladně po jeho obdržení. Zadržování průkazu původu štěněte je nepřípustné.

Článek 8
Chovatelská stanice

 1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.
 2. Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.
 3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název nelze změnit.
 4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší osmnáct let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
 5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.
 6. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je možný děděním nebo smluvním postoupením.
 7. Registrace chovatelské stanice zaniká buď písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení, nebo úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice.
 8. Změny jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do jednoho měsíce po změně ohlášeny Rejstříku chovatelských stanic ČMKU.
 9. 1. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je chovatelem vyplněná Žádanka pro určení čísla zápisu, identifikační značky a přihlášky k zápisu štěňat do Plemenné knihy. Na jejím základě chovatel obdrží z PK ČMKU formulář Přidělení zápisových čísel, který chovatel podepíše a předloží při označování štěňat veterinárnímu lékaři k nalepení kódů použitých čipů a podpisu, případně při klinickém vyšetření DOV štěňat.
 10. Součástí dokladů pro zápis vrhu jsou Přidělení zápisových čísel se záznamem o čipování/tetování štěňat, krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu průkazu původu včetně dokladu o chovnosti psa. Samolepky s kódy použitých čipů nejsou součástí dokladů pro zápis vrhu.
 11. Vrh musí být PK hlášen celý najednou prostřednictvím Žádanky o tetovací čísla, a to nejpozději do 28 dnů stáří štěňat. Přihlášení vrhu musí být PCH odesláno nejpozději do 10 týdnů věku štěňat.
 12. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Jména mají být volena tak, aby jednotlivá jména byla od sebe zřetelně odlišena a nemohlo dojít k jejich záměně.
 13. První vrh každého plemene v každé chovatelské stanici začíná písmenem  A, přičemž další vrhy se řídí abecedním sledem. Písmena s háčkem, dále písmena CH, Q, W, X, Y lze vynechat. Po vyčerpání abecedy začíná pojmenování znovu od písmene A, jména štěňat se ale nemohou opakovat.
 14. Pokud chovatel nebo chovatelský klub zjistí, že nově narozené štěně vykazuje závažnou vadu vůči standardu FCI, která se dalším vývojem štěněte nemůže změnit, je povinen o této skutečnosti informovat příslušné pracoviště plemenné knihy, a to včetně uvedení zjištěné vady. Plemenná kniha označí průkaz původu takových štěňat razítkem „NESTANDARDNÍ“. V případě pochybností klub doporučuje konzultaci s poradcem chovu.
 15. Další pravidla pro zápisy štěňat do PK, zápisy importovaných jedinců do PK, zápisy do registru a pro průkazy původu samotné a manipulaci s nimi jsou uvedeny v Zápisním řádu ČMKU.

Článek 9
Zápisy štěňat do plemenné knihy

 1. 1. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je chovatelem vyplněná Žádanka pro určení čísla zápisu, identifikační značky a přihlášky k zápisu štěňat do Plemenné knihy. Na jejím základě chovatel obdrží z PK ČMKU formulář Přidělení zápisových čísel, který chovatel podepíše a předloží při označování štěňat veterinárnímu lékaři k nalepení kódů použitých čipů a podpisu, případně při klinickém vyšetření DOV štěňat.
 2. Součástí dokladů pro zápis vrhu jsou Přidělení zápisových čísel se záznamem o čipování/tetování štěňat, krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu průkazu původu včetně dokladu o chovnosti psa. Samolepky s kódy použitých čipů nejsou součástí dokladů pro zápis vrhu.
 3. Vrh musí být PK hlášen celý najednou prostřednictvím Žádanky o tetovací čísla, a to nejpozději do 28 dnů stáří štěňat. Přihlášení vrhu musí být PCH odesláno nejpozději do 10 týdnů věku štěňat.
 4. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Jména mají být volena tak, aby jednotlivá jména byla od sebe zřetelně odlišena a nemohlo dojít k jejich záměně.
 5. První vrh každého plemene v každé chovatelské stanici začíná písmenem  A, přičemž další vrhy se řídí abecedním sledem. Písmena s háčkem, dále písmena CH, Q, W, X, Y lze vynechat. Po vyčerpání abecedy začíná pojmenování znovu od písmene A, jména štěňat se ale nemohou opakovat.
 6. Pokud chovatel nebo chovatelský klub zjistí, že nově narozené štěně vykazuje závažnou vadu vůči standardu FCI, která se dalším vývojem štěněte nemůže změnit, je povinen o této skutečnosti informovat příslušné pracoviště plemenné knihy, a to včetně uvedení zjištěné vady. Plemenná kniha označí průkaz původu takových štěňat razítkem „NESTANDARDNÍ“. V případě pochybností klub doporučuje konzultaci s poradcem chovu.
 7. Další pravidla pro zápisy štěňat do PK, zápisy importovaných jedinců do PK, zápisy do registru a pro průkazy původu samotné a manipulaci s nimi jsou uvedeny v Zápisním řádu ČMKU.

Článek 10
Export

 1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU označen razítkem Export Pedigree, reliéfním razítkem se znakem ČMKU, hologramem, kulatým razítkem ČMKU s podpisem pracovníka, datem vystavení exportního potvrzení a jménem a kompletní adresou nového majitele.
 2. Exportní průkaz původu lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.
 3. Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze jednoho jedince v kalendářním roce.
 4. Členové Klubu hradí poplatky za úkony spojené se svou chovatelskou činností ve výši a v termínech, které schválí výbor Klubu. Náklady na provedení kontroly vrhu (cestovné apod.) hradí chovatel přímo osobě, která kontrolu vrhu provedla.
 5. Porušení tohoto řádu bude mít za následek zahájení kárného řízení
 6. Chovatel nebo majitel chovného psa má právo se proti rozhodnutí PCH odvolat k výboru Klubu, který takovéto rozhodnutí potvrdí nebo zruší.
 7. Pokud by některé z ustanovení tohoto řádu bylo v rozporu s ustanoveními předpisů ČMKU nebo FCI, platí ustanovení předpisů ČMKU a FCI jakožto vyšších právních norem. Pokud by se vyskytly případy, které nejsou v tomto řádu nebo v předpisech FCI a ČMKU uvedeny, je třeba jednat především v zájmu Klubu.
 8. Schváleno členskou schůzí a výborem Klubu dne 20.6.2021 s okamžitou platností a účinností.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

 1. Členové Klubu hradí poplatky za úkony spojené se svou chovatelskou činností ve výši a v termínech, které schválí výbor Klubu. Náklady na provedení kontroly vrhu (cestovné apod.) hradí chovatel přímo osobě, která kontrolu vrhu provedla.
 2. Porušení tohoto řádu bude mít za následek zahájení kárného řízení
 3. Chovatel nebo majitel chovného psa má právo se proti rozhodnutí PCH odvolat k výboru Klubu, který takovéto rozhodnutí potvrdí nebo zruší.
 4. Pokud by některé z ustanovení tohoto řádu bylo v rozporu s ustanoveními předpisů ČMKU nebo FCI, platí ustanovení předpisů ČMKU a FCI jakožto vyšších právních norem. Pokud by se vyskytly případy, které nejsou v tomto řádu nebo v předpisech FCI a ČMKU uvedeny, je třeba jednat především v zájmu Klubu.
 5. Schváleno výborem Klubu dne 18.6.2022 s okamžitou platností a účinností.