Propozice na letní klubovou výstavu 2018

přihlášky budou spuštěny cca 10.5.2018

Na akce našeho klubu je možno hlásit online

ZDE

návod ZDE

SHELTIE CLUB CZ, z. s.

Vás srdečně zve na:

klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC, CAJC, se bez zadávání titulu Klubový vítěz konanou v neděli 15.7.2018

posuzuje:        Jeff Luscott (GB)

Místo konání: Výstaviště INTERDOG BOHEMIA

Luční 286,Mladá Boleslav,293 01

https://www.google.com/maps/dir/50.419375,14.900242//@50.4192145,14.895875,16z

Program: 08:00 –   09:00  hod.             Přejímka psů

09:00 –  15:00  hod.             Začátek posuzování

15:00   hod.                           Závěrečné soutěže

Bonitace: po skončení posuzování v kruhu,  pouze pro předem přihlášené!

Na výstavě je možno se přihlásit za člena SHELTIE CLUB CZ, z.s. a získat slevu na bonitaci.

I. Uzávěrka 23.6.2018

II. Uzávěrka 30.6.2018

Poplatky pro třídy I. uzávěrka II. uzávěrka
První pes (s katalogem) 700,-Kč 900,-Kč
Každý další pes 600,- Kč 800,- Kč
Štěňata, dorost, veteráni, čestná 300,- Kč 500,- Kč
Inzerce 1 strana A5 150,- Kč 150,-Kč
Zahraniční vystavovatelé za 1 psa (možno platit u přejímky)

2. a další pes stejného majitele

30 €

25 €

35 €

30 €

Změna třídy již přihlášeného psa

soutěž zpoplatněná viz níže

50,- Kč

50,- Kč

50,- Kč

50,- Kč

Po I. uzávěrce bude uveřejněn rozpis tříd. Změna již přihlášeného psa ze třídy do třídy je možná pouze za poplatek.
Za 1. psa s katalogem nelze přihlašovat štěně, dorost, tř. čestnou, nebo veterány. Při přihlášení více psů je nutné tyto jedince uvádět vždy na druhém a dalším místě.

Rovněž sleva může být uplatňována na druhého a dalšího psa, pouze pokud zůstává jméno majitele (dle originálu PP), stejné u všech přihlašovaných psů. Pokud se ke jménu majitele přidá jméno spolumajitele, nelze tuto přihlášku zařadit jako přihlášení dalšího psa, ale obě dvě se počítají za plnou cenu.

Přihlášky:

online na adrese http://sheltie.cz/prihlasky/ sleva 50 Kč za online přihlášení, 1 sleva / všichni psi jednoho majitele, nebo přihlášky zašlete na adresu: Hana Zavřelová, Riegrova 335, Tišnov, 666 01, e- mail : vystavy.sheltie@gmail.com.
On-line přihlášení bude spuštěno od 10.5.2018

Bez fotokopie PP nebude vaše přihláška přijata! V případě nedoložení kopie titulu CH, ICH nebo Národní vítěz, VSV, KV (třída vítězů) anebo dokladu o vykonané zkoušce (třída pracovní) pes bude přeřazen do třídy otevřené.

Doklad o úhradě je nutné nahrát do přihlašovacího systému. Přihláška může být přijata i bez dokladu o platbě. Organizátor si vyhrazuje právo udělit penále za nedodání dokladu o platbě. Pokuta je splatná v den výstavy (100 Kč). V případě neúčasti na výstavě bude poplatek vymáhán.

Poplatky zasílejte na účet: 2300045437/2010 u FIO dr. Záložny

SWIFT: FIOBCZPPXXX

IBAN: CZ7720100000002300045437

Při platbách na účet používejte k identifikaci platby:

variabilní symbol: číslo zápisu Vašeho psa – u výstavních poplatků

vaše telefonní číslo u inzerce

specifický symbol: 333 – výstavní poplatek
444 – inzerce

do zprávy pro příjemce: vaše jméno a příjmení u platby složenkou uveďte do zprávy pro příjemce: KV MB2018

Inzerce:    V katalogu je možné zveřejnit černobílý inzerát v rozsahu str.A5.

Nutno dodat a zaplatit do uzávěrky!

Třídy:

tř. štěňat          4 –  6 měsíců

tř. dorostu       6 –  9 měsíců

tř. mladých      9 –  18 měsíců

mezitřída         15 –  24 měsíců

tř. otevřená      od 15ti měsíců

tř. pracovní     od 15ti měsíců (přístupná pro psy s vydaným malým pracovním certifikátem – nutno doložit!)

tř. vítězů          od 15ti měsíců (přístupná pro psy s uznaným titulem národního či mezinárodního šampiona, titulem národního vítěze, klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy – nutno doložit!)

tř. čestná         od 15ti měsíců (zadává se pouze pořadí, nikoli titul – třída pro prezentaci psů s tituly ICH, CH, NV, VSV, KV.)

tř. veteránů      od 8 let

Uvedený věk musí být dosažen nejpozději v den konání výstavy.

Nejlepší pes/fena – uděluje se psu a feně – soutěží držitelé CAC z mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů

Nejlepší mladá sheltie (BOJ) – soutěží mezi sebou CAJC pes a  CAJC fena ze třídy mladých

Nejlepší veterán (BOV) – soutěží mezi sebou pes a fena se známkou V1 ze tř. veteránů

Vítěz plemene (BOB) - soutěží mezi Nejlepší pes, Nejlepší fena, Nejlepší mladá sheltie (BOJ) a Nejlepší veterán (BOV)

Vítěz plemene opačného pohlaví (BOS)

Bonitace:

POUZE PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ!

Všechny doklady (vč.kopie PP) opravňující k poskytnutí slevy odešlete do termínu poslední uzávěrky na email: bonitace.sheltie@gmail.com, k bonitaci doneste originál PP a výsledků výstav, originál a kopie výsledků zdravotních.

Podmínka účasti Je absolvování dvou výstav, jedné speciální nebo klubové výstavy na území ČR a druhá může být mezinárodní, národní, klubová či speciální a věk sheltie v době konání výstav byl u první výstavy od 10 měsíců a druhé nejméně 12 měsíců. Absolvování dokládá majitel zápisem v PP nebo předložením výstavního posudku, k bonitaci lze přijmout psa i fenu sheltie, kteří získali ocenění výborný nebo velmi dobrý.

Bonitační poplatek činí 600 Kč, platíte na místě v den konání

Kontrola zdraví – vyšetření očí nebo DKK/DLK u atestovaného veterinárního lékaře není podmínkou bonitace, ale při předložení příslušného protokolu je poskytována sleva a poplatek činí 400 Kč. Při doložení genetického vyšetření činí poplatek 200 Kč. Slevy nejsou sčítány.

Členové – SHELTIE CLUB CZ, z. s. mají dle zdravotního programu klubu nárok na slevu při bonitaci po doložení vyšetření. Přihlášku za člena našeho klubu možno podat při bonitací a při uhrazení členského příspěvku a zápisného (300,- Kč + 100,- Kč).

Ceny věnované chovateli:

Vyzýváme tímto chovatele a majitele sheltií, kteří mají možnost přispět malými upomínkovými předměty nebo hračkami. Chovatelé – sponzoři, kteří chtějí věnovat cenu, oznámí to písemně na adresu pro zasílání přihlášek a uvedou, za jakých podmínek (v jaké soutěži, jakým kategoriím či jedincům) cenu věnují.

Chovatelé – sponzoři cen budou uvedeni jmenovitě v katalogu a při předávání.

Ceny mohou být určeny nejen pro oficiální vítěze, ale např.: pro 2. psa ve třídě mladých, pro nejstaršího veterána, apod.

Výstava se pořádá dle výstavního řádu ČMKU (FCI). Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se podřizuje všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokynům výstavního výboru. Výstava je přístupná psům a fenám, zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy věku požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. V případě nedoložení příslušných certifikátů pro třídu vítězů, pracovní a čestnou bude pes přesunut do třídy otevřené. Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem FCI a je uvedeno na přihlášce. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi náhubkem. Je zakázáno ponechávat uvázané psy bez dozoru! Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se výstav. Vylučují se háravé feny, feny v druhé polovině březosti, kojící feny a jedinci s operativním, nebo jiným zákrokem k odstranění vady exteriéru.

Změny exteriérů psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úpravou trimováním na výstavě, s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Porušování těchto zákazů může mít za následek vyloučení psa z výstavy.

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, v areálu výstavy se chovat slušně a sportovně, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu. Vystavovatel souhlasí s uveřejněním a zpracováváním fotografií pořízených na výstavě klubovým fotografem. S fotografiemi může klub nakládat dle svého uvážení, zejména k propagaci plemene. Výstavní výbor si vyhrazuje právo změny rozhodčích v případě nutnosti. Je zakázán prodej štěňat na výstavě. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky.

Veterinární podmínky

Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata, kde bude potvrzená platná vakcinace proti vzteklině. Musí být dodrženy podmínky pro vakcinaci, nařízené v § 4 veterinárního zákona. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit.